top of page

SORTEO

SORTEAMOS UNHA CAIXA MISTERIOSA CUN CONTIDO VALORADO EN 90€!


Queres levarte á casa a nosa CAIXA MISTERIOSA? Só tes que facer o seguinte no nosos Instagram:

Caixa Misteriosa de Sondanza

✅ COMENTA a publicación decíndonos cal é o baile que che gustaría dominar.


✅ MENCIONA a 2 persoas para que poidan participar.


✅ SIGUE o noso perfil en Instagram para estar ao loro de todo, noticias, novidades, apertura de grupos , talleres...📌O concurso termina o 7 de xaneiro ás 00h. Así que pídelle moita sorte aos Reis Magos e non olvides estar pendente das nosas redes ao longo do día, porque postearemos o nome da persoa gañadora!

BASES LEGAIS DE PARTICIPACIÓN NO SORTEO


1.- EMPRESA ORGANIZADORA DA PROMOCIÓN

A empresa Sondanza (representada por Raquel Pombar) con domicilio en Avenida de Ferrol, 25, Santiago de Compostela, A Coruña con CP 15706 e identificada co número NIF 45872435Q organiza o sorteo (en adiante, “a Promoción”) de ámbito nacional, a desenvolverse a través de Instagram, exclusivo para usuarios residentes en España de acordo co disposto no apartado requisitos de participación.

A finalidade deste sorteo é dinamizar as redes sociais e premiar a fidelidade dos seguidores da marca.

2.-DATA DE INICIO E FINALIZACIÓN

A Promoción iniciarse o mércores 9 de decembro de 2020 ás 13:00h, e finalizará o xoves 7 de xaneiro de 2021 ás 00h.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E MECÁNICA DA PROMOCIÓN

Os requisitos de participación serán os seguintes:

  • Podrán participar aquelas persoas que residan en España e sexan maiores de idade.

  • Sólo poderán participar aqueles Participantes que sexan titulares ducha conta en Instagram.

  • Os Participantes deberán seguir a conta de Sondanza.

  • Os Participantes deberán comentar a publicación da marca na rede social Instagram etiquetando polo menos a 2 amigos durante o periodo de participación.

  • Os Participantes deberán dar “like” á foto do sorteo.

  • Os Participantes sólo poderán participar cun único perfil de Instagram. Se se detecta que un Participante participa con varios perfiles de Instagram serán descalificados.

4.- CONDICIÓNS DA PROMOCIÓN E PREMIOS

Escollerase á persona ganadora a través da plataforma Easypromos de forma aleatoria. Ésta personaserá comunicada o día 7 de Janeiro a través dos perfís socias da marca, xunto co certificado de validez do sorteo.

O premio consistirá nunha “caixa misteriosa” que conterá produtos valorados en aproximadamente 90€. O premio non poderá ser canxeado por cartos en metálico ou por calquera otro premio, nin pode ser obxecto de cambio ou alteración, pero sí poderá ser cedido total ou parcialmente a outras persoas para o seu desfrute. A persoa ganadora deberá persoarse co seu DNI en Sondanza antes do 1 de febreiro de 2021 para recoller a caixa. Non se farán envíos sin se permitirá a recollida por parte de terceiras persoas.

A celebración do sorteo, así como a concesión do premio quedan suxeitos á normativa fiscal vixente.

5.- DESCALIFICACIÓNS E PENALIZACIÓNS

No caso de evidenciarse que calquera dos Participantes non cumplira cos requisitos esixido nas Bases, ou os datos proporcionados para participar non foran válidos, a súa participación considerarase nula e quedarán automáticamente excluidos da Promoción perdendo todo dereito sobre os premios outorgados en virtude desta Promoción.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIÓNS

Non se permitirán comentarios u opinións cuxo conti doconsidérese inadecuado, que sexan ofensivos, inxuriosos ou discriminatorios ou que puideran vulnerar dereitos de terceiros. Tampouco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren os principios de dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. Non nos responsabilizaremos dos danos ocasionados polos comentarios que fagan os Participantes na Promoción, e que en calquera momento puideran ferir a sensibilidade doturos Participantes.

A participación na presente Promoción, así como a publicación dos comentarios que se realicen por parte dos Participantes nas publicacións non podreán vulnerar baixo ningún concepto as Regras comunitarias de Instagram nin as Condicións de uso de Instagram.

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

A título enunciativo, pero non limitativo, non nos responsabilizamos das posibles pérdidas, roubos, retrasos ou cualquera outra circunstancia imputable a terceiros que poidan afectar ao desenvolvemento da presente Promoción, así como tampouco nos responsabilizamos do uso que faga o Participante respecto do premio que obteña desta Promoción.

Non asumimos a responsabilidade en casos de forza maior ou caso fortuito que pudieran impedir a realización da Promoción ou o disfrute total ou parcial do premio.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

De conformidade co estabrecido no Regramento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, cada participante coa aceptación de estas Bases Legales consinte que o seus datos personais sexan incorporados a un ficheiro, titularidade de ésta, coa finalidade de xestionar o sorteo, así como difundir e dar publicidade a sus resultados, e tramitar a entrega do premio

Informámoslle de que os seus datos personais atópanse incluidos nas Actividades de Tratamento das que é resposable Raquel Pombar Lourido e que se utilizan para realizar a correcta xestión da nosa relación comercial.

Pode exercitar os seus dereitos de acceso, retificación, supresión, liitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito e acompañandoo dunha copia dun documento oficial que lle identifique dirixido a Sondanza. Avda de Ferrol, 25, baixo esq. 15706. Santiago de Compostela (A Coruña)

9.- CAMBIOS E ACEPTACIÓN

Reservámonos o dereito de modificar ou ampliar estas bases promocionais, na medida que non perxudique ou menoscabe os dereitos dos Participantes na Promoción.

O mero feito de participar no sorteo implica que o Participante acepta totalmente as condicións destas Bases Legais. Asimesmo, a participación nun sorteo desta natureza supón a aceptación das normas da rede social Instagram a través da cal desenvólvese o mesmo.

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas bases legais se rexiranse de conformidade coa ley española. Serán competentes para resolver calquera reclamación ou controversia que puidera plantexarse en relación coa validez, interpretación ou cumprimento destas bases os Xulgados e Tribunais da cidade de residencia dos Participantes.

11.- EXONERACIÓN DE INSTAGRAM

O único responsable do correcto funcionamento deste sorteo é Sondanza, quedando Instagram exonerado de toda responsabilidade. O sorteo non está patrocinado, avalado nin administrado por Instagram.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page